Otantamenetelmä

Päivitetty 31.3.2019.

Otantakehikko on joukko, josta otos oikeasti valitaan. Otantakehikko saattaa poiketa enemmän tai vähemmän perusjoukosta.

Kokonaistutkimuksessa data kerätään koko kiinnostuksen kohteena olevasta joukosta eli perusjoukosta. Jos kokonaistutkimus ei ole mahdollinen tai tarkoituksenmukainen, niin data voidaan kerätä vain osasta perusjoukkoa (otos). Otantamenetelmällä ja otoskoolla on ratkaiseva vaikutus siihen kuinka luotettavasti otoksen avulla voidaan kuvata perusjoukkoa.

Otantakehikko

Otantakehikko on joukko, josta otos oikeasti valitaan. Otantakehikko saattaa poiketa enemmän tai vähemmän perusjoukosta.

Esimerkki. Oletetaan, että perusjoukko on Haaga-Helian ammattikorkeakoulun Pasilan toimipisteen liiketalouden opiskelijat. Jos toteutan kyselytutkimuksen Pasilan toimipisteen kahviossa, niin otantakehikko on Pasilan toimipisteen kahviossa asioivat. Otantakehikko poikkeaa ainakin kahdella tavalla perusjoukosta:

  • Osa perusjoukkoon kuuluvista ei koskaan asioi kahviossa. Jos nämä otantakehikosta puuttuvat ovat kyselytutkimuksessa kysyttävien asioiden osalta erilaisia kuin kahviossa asioivat, niin otos ei anna oikeaa kuvaa perusjoukosta.
  • Pasilassa on myös muita koulutusohjelmia kuin liiketalous, joten otantakehikko sisältää myös muita kuin liiketalouden opiskelijoita. Tämän ongelman voin ratkaista kysymällä ensimmäiseksi, onko vastaaja liiketalouden opiskelija?

Arvonta

Jos perusjoukosta on saatavilla luettelo, esimerkiksi asiakasrekisteri, niin arvonta on erinomainen otoksen valitsemistapa. Kyselytutkimusten osalta arvonta soveltuu postikyselyihin, sähköpostikyselyihin ja puhelinkyselyihin edellyttäen, että luettelossa on tarvittava yhteystieto (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Arpomisen voin suorittaa esimerkiksi Excelillä. Tästä lisää artikkelissani Otoksen arvonta Excelillä.

Systemaattinen otanta

Systemaattinen otanta on mahdollinen, jos perusjoukko on ”jono”. Jonosta voidaan valita esimerkiksi joka kymmenes (aloituskohta pitää arpoa ensimmäisen kymmenen joukosta). Tällöin suoritetaan systemaattinen otanta, jossa poimintaväli on 10. Systemaattinen otanta soveltuu esimerkiksi liikennetutkimuksiin (pysäytetään autoja poimintavälin mukaisesti), ovensuukyselyihin (pysäytetään haastateltavia poimintavälin mukaisesti) ja laadun valvontaan (tarkastetaan tuotteita poimintavälin mukaisesti). Systemaattista otantaa voin käyttää myös, jos perusjoukosta on saatavilla luettelo (tällöin myös arvonta on mahdollinen).

Jos otantakehikko ei vastaa ajan suhteen koko perusjoukkoa, niin systemaattisen otannan tuloksena voi olla vino otos.

Esimerkki: Jos ALKOn myymälän asiakastutkimus suoritetaan ovensuukyselynä maanantaina aamupäivällä, niin vastaajat eivät luultavasti edusta myymälän koko asiakaskuntaa. Otantakehikko on tässä liian suppea ja seurauksena on todennäköisesti vinoutunut otos.

Edellisen esimerkin tapauksessa sopivan otantakehikon valitsemiseksi kannattaa käyttää kaikkea saatavilla olevaa taustatietoa erilaisten asiakkaiden jakautumisesta eri ajankohdille. Toki on myös mahdollista rajata perusjoukkoa. Edellisen esimerkin tapauskessa perusjoukko voidaan rajata maanantai aamupäivän asiakkaisiin.

Ositettu otanta

Otoksen edustavuutta tutkimuksen kannalta tärkeän avainmuuttujan suhteen voidaan parantaa ositetulla otannalla. Tällöin avainmuuttujan jakauma perusjoukossa täytyy olla etukäteen tiedossa.

Esimerkki. Oletetaan, että perusjoukko on Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijat. Haaga-Heliassa on useita koulutusohjelmia. Koulutusohjelmien opiskelijamäärät ovat tiedossa. Voin ottaa otoksen kustakin koulutusohjelmasta (esimerkiksi arpomalla) siten että otoskoot ovat suhteessa koulutusohjelmien opiskelijamääriin. Eri koulutusohjelmista otetut otokset muodostavat kokonaisotoksen, joka on siis valittu ositettua otantaa käyttäen.

Näyte

Jos tutkittavat valitaan jollain muulla tavalla kuin sattumaa hyödyntäen (arpomisessa ja systemaattisessa otannassa hyödynnetään sattumaa), niin valittua joukkoa on syytä kutsua näytteeksi. Näytteen perusteella ei yleensä voi tehdä yhtä luotettavia yleistyksiä laajempaan perusjoukkoon kuin otoksen perusteella. Otoksen edustavuuden takeena on sattuma: Jokaisella perusjoukon edustajalla on tiedossa oleva todennäköisyys tulla valituksi otokseen. Riittävän suurta otoskokoa käytettäessä sattuma huolehtii siitä, että otos edustaa hyvin perusjoukkoa.

Vaikka näytteestä laskettuja jakaumia, eroja ja riippuvuuksia ei sellaisenaan voi yleistää laajempaan perusjoukkoon, niin näyte voi silti antaa arvokasta tietoa. Näytteen mielipiteet ovat oikeiden vastaajien oikeita mielipiteitä, joihin on syytä suhtauta vakavasti.

Harkinnanvarainen näyte

Harkinnanvarainen näyte syntyy silloin kun näytteen valinnassa käytetään sattuman sijasta tutkijan harkintaa. Harkinnanvarainen näyte edustaa parhaassa tapauksessa hyvin perusjoukkoa, mutta pahimmassa tapauksessa näyte kuvastaa tutkijan pyrkimystä saada tutkimuksesta tietynlaisia etukäteen päätettyjä tuloksia.

Itsevalikoitunut näyte

Iltapäivälehden nettisivulla olevaan kyselyyn vastanneet muodostavat itsevalikoituneen näytteen. Itsevalikoitunut näyte ei yleensä ole edustava otos mistään järkevästä perusjoukosta.

Mukavuuspoiminta

Jos lähetän kyselyn sosiaalisen median verkostoilleni, niin voin kutsua tätä mukavuuspoiminnaksi. Näin syntyvä näyte ei yleensä ole edustava otos mistään järkevästä perusjoukosta.

Dokumentointi

…otoksen/näytteen poimintamenetelmä täytyy dokumentoida mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Olipa sitten kyseessä otos tai näyte, niin tulosten lukijalle täytyy antaa mahdollisuus arvioida otoksen/näytteen edustavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että otoksen/näytteen poimintamenetelmä täytyy dokumentoida mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kaikki tutkijan tekemät valinnat täytyy kirjoittaa näkyviin perusteluineen.