Johdanto Analysointiosaamiseen

calmPäivitetty 11.5.2022

Datan valmistelu

Eri lähteistä peräisin olevat datat täytyy muuntaa analysointia varten sopivaan muotoon. Sivulta Datoja eri lähteistä opit oikean muodon ja saat tietoa erilaisista datan lähteistä. Lue myös sivu Muotoile data Taulukoksi, jotta saat Excelistä kaiken hyödyn irti.

Datoja analysoidaan, jotta saadaan käyttökelpoista ja vaikuttavaa tietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi ja perusteluiksi. Kuvailevassa ja selittävässä analytiikassa tavoitellaan yleensä yhtä tai useampaa seuraavista:

  • Jakaumien havainnollistaminen
  • Erojen havaitseminen
  • Riippuvuuksien tunnistaminen
  • Kehityssuuntien esittäminen
  • Poikkeuksien löytäminen

Jakaumien havainnollistaminen

Kategorisen muuttujan jakauman esitän lukumäärinä ja/tai prosentteina (frekvenssitaulukko). Esimerkiksi koulutusjakaumassa voin esittää kuinka monella on peruskoulututkinto, toisen asteen tutkinto, alempi korkeakoulututkinto jne. Jakaumaa voin havainnollistaa vaaka- tai pystypylväskaaviona. Lukumäärä- ja prosenttijakaumia opit laskemaan lukemalla Frekvenssitaulukko ja ristiintaulukointi.

Monivalinta-kysymykset ovat kysymyksiä, joissa vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin kuin yhden vaihtoehdon. Monivalinta-kysymyksen vastauksien jakauman laatiminen on oma erikoistapauksensa, jonka opit lukemalla Dikotomisten/dummy-muuttujien taulukointi.

Määrällisen muuttujan jakauman voin esittää luokiteltuna jakaumana. Esimerkiksi eri ikäiset voin jakaa ikäluokkiin (kuten 20-29 vuotiaat, 30-39 vuotiaat jne.) ja jakaumassa esitän kuinka moni kuuluu kuhunkin ikäluokkaan. Luokitellun jakauman havainnollistamiseen käytän pystypylväskaaviota, jossa pylväät ovat kiinni toisissaan. Tällaista pylväskaaviota kutsutaan histogrammiksi. Luokitellun jakauman laskemisen opit lukemalla Luokiteltu jakauma.

Vaihtoehtoinen menetelmä määrällisen muuttujan jakauman esittämiseen on viiden luvun yhteenveto, jota voin havainnollistaa ruutu- ja janakaaviona. Viiden luvun yhteenvedon viisi lukua ovat pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes ja suurin. Opi viiden luvun yhteenveto lukemalla Viiden luvun yhteenveto.

Määrällisen muuttujan kohdalla myös keskiarvon ja keskihajonnan laskeminen on paikallaan. Tästä opit lisää lukemalla Keskiarvo ja keskihajonta.

Jos analysoitava data on otos isommasta joukosta, niin otoksesta lasketun keskiarvon luotettavuutta (kuinka hyvin otoskeskiarvo vastaa isomman joukon keskiarvoa) voin arvioida laskemalla keskiarvolle luottamusvälin. Opi laskemaan luottamusväli lukemalla Virhemarginaali ja luottamusväli.

Joissain tapauksissa muuttujan arvoja täytyy summata (laskea yhteen) jakaumaa varten. Esimerkiksi myyjien päiväkohtaisista myyntiluvuista voin summaamalla laskea myyjäkohtaiset summat koko kuukauden myynneistä. Jakauman voin esittää pylväskaaviona, jossa kunkin myyjän kuukausimyynti on oma pylväänsä. Opi summattu jakauma lukemalla Summa.

Erojen ja riippuvuuksien havaitseminen

Jos tarkasteltavana on kaksi kategorista muuttujaa, niin niiden välinen mahdollinen riippuvuus selviää ristiintaulukoinnilla. Ristiintaulukoinnin opit laskemaan lukemalla Frekvenssitaulukko ja ristiintaulukointi.

Jos toinen muuttujista on kategorinen ja toinen on määrällinen, niin voin vertailla määrällisen muuttujan tunnuslukuja kategorisen muuttujan määräämissä ryhmissä. Voin esimerkiksi vertailla keskiarvopalkkaa sukupuolen määräämissä ryhmissä (miesten ja naisten keskiarvopalkan vertailu).

Jos molemmat muuttujat ovat määrällisiä, niin voin tunnistaa riippuvuuden hajontakaaviosta. Laskennallisesti voin arvioida riippuvuutta laskemalla korrelaatiokertoimen. Opi hajontakaavio ja korrelaatio lukemalla Korrelaatio.

Jos analysoitava data on otos isommasta joukosta, niin voin tarkastella havaitsemieni erojen/riippuvuuksien merkitsevyyttä. Merkitsevä ero/riippuvuus on sellainen, jonka voin perustellusti yleistää isompaan joukkoon, josta otos on poimittu. Opi lisää lukemalla Merkitsevyys.

Kehityssuuntien esittäminen

Kehityssuuntien esittämiseen voin käyttää aikasarjaa havainnollistavia viivakaavioita. Lue lisää sivulta Aikasarja.

Poikkeuksien löytäminen

Poikkeuksien etsiminen ei välttämättä ole analysoinnin tavoitteena, mutta poikkeavia havaintoja löydetään analysoinnin kuluessa. Niihin kannattaa kiinnittää huomiota, koska ne voivat olla virheellisiä havaintoja tai mielenkiintoisia erikoistapauksia. Virheellisiksi tunnistettavat havainnot pitää aina korjata tai poistaa datasta ennen muita analyysejä. Muista havainnoista poikkeavia havaintoja löytyy usein seuraavien menetelmien yhteydessä:

  • Luokitellun jakauman ensimmäisestä tai viimeisestä luokasta.
  • Viiden luvun yhteenveto paljastaa erikoisen pienet ja suuret havainnot.
  • Hajontakaaviossa poikkeavat havainnot erottuvat muista havainnoista erillään olevina pisteinä.
  • Aikasarjassa poikkeavat havainnot erottuvat viivakaaviossa esiintyvinä piikkeinä.

Kurssimateriaalin etusivulle