Taulukoita ja pylväitä

Päivitetty 2.2.2019

Nykyaikainen yhteiskunta pyörii numeroiden ympärillä. Päätöksiä tehdään numeroiden pohjalta. Ei ole yhdentekevää, mistä numerot tulevat? Luotettavasta lähteestä asianmukaisia menetelmiä käyttäen tuotetut numerot ovat painavampia kuin epämääräisestä lähteestä peräisin olevat numerot. Useimmat päätöksenteossa käytettävät numerot ovat tiedon keräämisen ja jalostamisen tuloksia.

Tiedon kerääminen

Tietoa kerätään muiden muassa seuraavilla tavoilla:

  • Yritysten tietokantoihin tietoa kerääntyy päivittäisten toimintojen seurauksena (myyntitietoja, laskutustietoja, asiakaspalautteita, yrityksen nettisivujen käyttäjätilastoja jne.)
  • Monien laitosten ja instituutioiden tehtäviin kuuluu tietojen kerääminen (Tilastokeskus, Suomen Pankki, ETLA jne.)
  • Ihmisten mielipiteitä (asiakastyytyväisyydestä, ostoaikeista, työtyytyväisyydestä jne.) kerätään kyselylomakkeilla.

On tärkeää, että tiedon lähde ja keruutapa on hyvin dokumentoitu. Näin voidaan arvioida kerätyn tiedon luotettavuutta.

Tiedon jalostaminen

Kerätyt tiedot ovat harvoin sellaisenaan käyttökelpoisia päätöksenteossa. Tiedoista jalostetaan yhteenvetoja ja analyyseja, joista saadaan päätöksenteossa hyödynnettäviä numeroita.

On tärkeää, että yhteenvetojen ja analyysien laskentamenetelmät ovat hyvin dokumentoitu. Numeroillahan ei ole mitään arvoa, jos niiden luotettavuudesta ei ole takeita.

Taulukoita ja pylväitä

Numerot (lukumäärät, prosentit, eurot, keskiarvot jne.) esitetään yleensä taulukoina. Taulukko on selkeä ja täsmällinen esitystapa, jonka etuja ovat ainakin seuraavat:

  • Hyvin laadittu taulukko esittää numerotiedon tarkasti ja täsmällisesti ja täyttää vaativankin lukijan tiedon tarpeen.
  • Samassa taulukossa voidaan esittää sekä lukumääriä että prosentteja.
  • Samassa taulukossa voidaan esittää useita tunnuslukuja, esimerkiksi keskiarvo, keskihajonta, n-arvo jne.

Taulukon sisältöä voin rikastaa tekemällä vertailuja ja/tai prosentuaalisia vertailuja esimerkiksi koko otokseen, aiempaan ajankohtaan tai toiseen tutkimukseen.

Joissain tapauksissa on hyödyllistä havainnollistaa taulukon sisältöä pylväskuviona. Pylväskuvion etuja ovat ainakin seuraavat:

  • Hyvin laadittu kuvio voi antaa yhdellä silmäyksellä havainnollisen yhteenvedon arvojen jakaumasta.
  • Numeroihin tottumaton lukija vertailee pylväiden pituuksia helpommin kuin numeroita.

Olen kerännyt sinua varten hyviä ja suositeltavia käytänteitä taulukoiden ja pylväiden käyttöön. Toivottavasti saat Excel-tiedoston taulpylv.xlsx esimerkeistä ideoita ja malleja omiin taulukoihin ja pylväskuvioihin.