Avainsana-arkisto: pylväskaavio

Taulukoita ja pylväitä

Päivitetty 2.2.2019

Nykyaikainen yhteiskunta pyörii numeroiden ympärillä. Päätöksiä tehdään numeroiden pohjalta. Ei ole yhdentekevää, mistä numerot tulevat? Luotettavasta lähteestä asianmukaisia menetelmiä käyttäen tuotetut numerot ovat painavampia kuin epämääräisestä lähteestä peräisin olevat numerot. Useimmat päätöksenteossa käytettävät numerot ovat tiedon keräämisen ja jalostamisen tuloksia.

Tiedon kerääminen

Tietoa kerätään muiden muassa seuraavilla tavoilla:

 • Yritysten tietokantoihin tietoa kerääntyy päivittäisten toimintojen seurauksena (myyntitietoja, laskutustietoja, asiakaspalautteita, yrityksen nettisivujen käyttäjätilastoja jne.)
 • Monien laitosten ja instituutioiden tehtäviin kuuluu tietojen kerääminen (Tilastokeskus, Suomen Pankki, ETLA jne.)
 • Ihmisten mielipiteitä (asiakastyytyväisyydestä, ostoaikeista, työtyytyväisyydestä jne.) kerätään kyselylomakkeilla.

On tärkeää, että tiedon lähde ja keruutapa on hyvin dokumentoitu. Näin voidaan arvioida kerätyn tiedon luotettavuutta.

Tiedon jalostaminen

Kerätyt tiedot ovat harvoin sellaisenaan käyttökelpoisia päätöksenteossa. Tiedoista jalostetaan yhteenvetoja ja analyyseja, joista saadaan päätöksenteossa hyödynnettäviä numeroita.

On tärkeää, että yhteenvetojen ja analyysien laskentamenetelmät ovat hyvin dokumentoitu. Numeroillahan ei ole mitään arvoa, jos niiden luotettavuudesta ei ole takeita.

Taulukoita ja pylväitä

Numerot (lukumäärät, prosentit, eurot, keskiarvot jne.) esitetään yleensä taulukoina. Taulukko on selkeä ja täsmällinen esitystapa, jonka etuja ovat ainakin seuraavat:

 • Hyvin laadittu taulukko esittää numerotiedon tarkasti ja täsmällisesti ja täyttää vaativankin lukijan tiedon tarpeen.
 • Samassa taulukossa voidaan esittää sekä lukumääriä että prosentteja.
 • Samassa taulukossa voidaan esittää useita tunnuslukuja, esimerkiksi keskiarvo, keskihajonta, n-arvo jne.

Taulukon sisältöä voin rikastaa tekemällä vertailuja ja/tai prosentuaalisia vertailuja esimerkiksi koko otokseen, aiempaan ajankohtaan tai toiseen tutkimukseen.

Joissain tapauksissa on hyödyllistä havainnollistaa taulukon sisältöä pylväskuviona. Pylväskuvion etuja ovat ainakin seuraavat:

 • Hyvin laadittu kuvio voi antaa yhdellä silmäyksellä havainnollisen yhteenvedon arvojen jakaumasta.
 • Numeroihin tottumaton lukija vertailee pylväiden pituuksia helpommin kuin numeroita.

Olen kerännyt sinua varten hyviä ja suositeltavia käytänteitä taulukoiden ja pylväiden käyttöön. Toivottavasti saat Excel-tiedoston taulpylv.xlsx esimerkeistä ideoita ja malleja omiin taulukoihin ja pylväskuvioihin.

Graafinen esittäminen

Päivitetty 1.2.2019

Monissa tapauksissa voin havainnollistaa numerotaulukon sisältöä graafisesti. Pidän kuitenkin mielessä kohderyhmän. Numeroihin tottuneelle ja tarkkaa tietoa kaipaavalle kohderyhmälle esitän mieluummin numeroita sisältävän taulukon. Nopeaa yhteenvetoa kaipaavalle ja/tai numeroihin tottumattomalle kohderyhmälle havainnollistan numerotaulukon graafisesti.

Pidän kaaviota laatiessa mielessäni, että laadin kaavion jollekin toiselle, en itselleni. Yritän asettua kaavion katsojan asemaan ja huomioin seuraavat seikat:

 • Kaaviolla tulee olla tarkoitus ja tehtävä: minkä tiedon/viestin haluan välittää katsojalle?
 • Kaaviolla tulee olla kohderyhmä: kenelle kaavio on tarkoitettu?
 • Kokeilen eri vaihtoehtoja ja valitsen tarkoitukseen ja kohderyhmälle parhaiten sopivan esitystavan.
 • Kaavion tulee olla selkeä ja helposti ymmärrettävä.
 • Johdatan katsojan huomion esitettävään tietoon/viestiin, en kaavion tehosteisiin.
 • Esitän tiedot peittelemättä ja rehellisesti.
 • Otsikoin akselit ja esitän käytetyt yksiköt selkeästi.
 • Ilmoitan tiedon lähteen, jos tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä.
 • Lisään tarvittaessa kaavioon huomautuksia korostaakseni epätavallisten tai poikkeavien arvojen syitä.
 • Yhdistän kaavion luontevasti sitä edeltävään tai seuraavaan sanalliseen selitykseen, jossa kerron mihin seikkoihin katsojan kannattaa kaaviossa kiinnittää huomioita. Huomion arvoisia seikkoja ovat yleensä erot, riippuvuudet, poikkeukset tai kehityssuunnat.

Arvosarjat

Kaaviossa esitän yhden tai useampia arvosarjoja (data series). Arvosarjat voivat ilmetä kaaviossa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Jos esitän yhden arvosarjan pylväskaaviona, niin kaaviossa on vain yhden värisiä pylväitä. Yksi pylväs vastaa aina yhtä arvosarjan arvoa.
 • Jos esitän pylväskaaviossa useamman arvosarjan, niin jokaista arvosarjaa vastaavat oman värisensä pylväät.
 • Jos esitän viivakaaviossa yhden arvosarjan, niin kaaviossa on yksi viiva.
 • Jos esitän viivakaaviossa useamman arvosarjan, niin kaaviossa on yksi viiva jokaiselle arvosarjalle.
 • Piirakkakaaviossa piirakan siivut vastaavat arvosarjan arvoja.
 • Hajontakaaviossa on kaksi yhtä monta arvoa sisältävää arvosarjaa. Ensimmäisen sarjan arvoakselina on vaaka-akseli ja toisen sarjan arvoakselina pystyakseli. Arvosarjojen arvot muodostavat pareja. Jokaista paria vastaa hajontakaavion piste.

Onnistuneen kaavion laatimiseksi arvosarjan arvojen täytyy olla Excel-taulukossa allekkain tai vierekkäin. Taulukkoon kannattaa lisätä otsikot:

 • Koko arvosarjan otsikko (nimi) välittömästi arvosarjan yläpuolelle (jos arvosarjan arvot allekkain) tai vasemmalle puolelle (jos arvosarjan arvot vierekkäin).
 • Jos arvosarjan yksittäisillä arvoilla on otsikot, niin ne kannattaa sijoittaa taulukkoon arvosarjan vasemmalle puolelle (jos arvosarjan arvot allekkain) tai yläpuolelle (jos arvosarjan arvot vierekkäin).

arvosarja1

Yllä näkyvän taulukon kaksi arvosarjaa ovat 17, 15, 6 ja 8, 15, 21. Arvosarjojen nimet ovat Mies ja Nainen. Arvosarjojen yksittäisten arvojen otsikot ovat Tyytymätön, Ei tyytymätön eikä tyytyväinen ja Tyytyväinen. Taulukon arvosarjat voin esittää kaaviona esimerkiksi seuraavasti:

arvosarja2

Arvosarjat erottuvat toisistaan eri värisinä ja värit selitetään selitteessä (Legend). Yksittäisten arvojen nimet näkyvät luokka-akselilla (Category axis) ja arvojen suuruus arvoakselilla (Value axis).

Opit kaavioiden laatimiseen liittyvät keskeiset taidot käymällä läpi itseopiskelupaketin kaavio.xlsx ohjein varustetut esimerkit.

Kaaviolajeja

Excelissä on tarjolla monia kaaviolajeja. Suosin useimmille tuttuja kaaviolajeja: vaakapylväskaavio, pystypylväskaavio, viivakaavio ja hajontakaavio.

Vaakapylväskaavio

Excelissä vaakapylväskaaviota kutsutaan palkkikaavioksi (Bar). Vaakapylväskaavio sopii lukumäärien, rahamäärien, prosenttien ja keskiarvojen esittämiseen.

Pystypylväskaavio

Pystypylväskaavio (Column) sopii samankaltaisiin tilanteisiin kuin vaakapylväskaaviokin. Jos pylväät esittävät määrällisen muuttujan luokkia, esimerkiksi palkkaluokkia, niin pylväät laitetaan kiinni toisiinsa.

arvosarjat3

Viivakaavio

Viivakaavio (Line) on havainnollisin tapa esittää ajallista kehitystä. Esimerkiksi kuukausimyynnit 12 kuukauden ajalta tai bensiinin hinta päivittäin viimeisen kuukauden ajalta kannattaa esittää viivakaaviona. Yksityiskohtaista tietoa ja hyviä niksejä aikasarjojen esittämiseen löydät itseopiskelupaketista aikasarja.xlsx.

Hajontakaavio

Excelissä hajontakaaviota kutsutaan pistekaavioksi (Scatter). Hajontakaaviosta käytetään myös nimitystä sirontakaavio. Hajontakaavion taustalla on kaksi samanmittaista arvosarjaa, joiden arvot muodostavat pareja. Hajontakaavion avulla nähdään, onko kahden arvosarjan välillä riippuvuutta. Esimerkiksi seuraavasta hajontakaaviosta näen, onko opiskelijan kurssin aikana tekemien harjoitusten lukumäärän ja tenttipisteidän välillä riippuvuutta?

arvosarja4

Piirakkakaavio

Excelissä piirakkakaaviota kutsutaan ympyräkaavioksi (Pie). Piirakkakaaviolla voin havainnollistaa kokonaisuuden jakaantumista osiin. Piirakkakaaviota käytettäessä kaikkien kokonaisuuden osien täytyy olla mukana: Jos esimerkiksi esitän älypuhelintyyppien (Android, iPhone, Windows Phone) markkinaosuuksia piirakkana, niin mukana täytyy olla myös siivu edustamassa muita puhelintyyppejä.

Piirakkakaavion käyttöä kohtaan voidaan esittää kritiikkiä. Lue lisää artikkelista Paha piirakkakaavio.

Harvinaisempia kaavioita

Haluaisitko laatia Excelillä pyramidikaavion, mielipideprofiilin, Ganttin kaavion tai funktion kuvaajan. Onnistuu: kaavio2.xlsx.