Mann-Whitney U -testi

Päivitetty 26.9.2020

Kahden riippumattoman otoksen välisen eron merkitsevyyttä voin testata kahden riippumattoman otoksen t-testillä. T-testin käyttökelpoisuus on kyseenalaista ainakin seuraavissa tapauksissa:

 • Otoskoko on pieni (alle 30) eikä olla varmoja ovatko tarkasteltavat muuttujat normaalijakautuneet perusjoukossa.
 • Tarkasteltavat muuttujat ovat mielipideasteikollisia. Jos olet sitä mieltä, että keskiarvo ei ole sopiva tunnusluku mielipideasteikolle, niin kahden riippumattoman otoksen t-testi ei tule kyseeseen.

Kahden riippumattoman otoksen t-testin sijasta voin käyttää Mann-Whitney U -testiä, jonka kohdalla ei tarvitse olettaa normaalijakautuneisuutta. Mann-Whitney U -testi soveltuu hyvin mielipideasteikoille.

Excelissä ei ole valmista toimintoa Mann-Whitney U -testin laskemiseen. Onneksi SPSS sisältää helppokäyttöisen ja havainnollisen tavan testin laskemiseen. Vaikka suorittaisitkin muut analyysit Excelissä, niin tämän testin osalta kannattaa piipahtaa SPSS:n puolella. Tämä on helppoa vaikka et olisi aiemmin SPSS:ää käyttänytkään. Jos SPSS ei ole sinulle entuudestaan tuttu, niin haluat ehkä tutustua monisteeseeni spss.pdf.

Excel-datan avaaminen

Jos data on tallennettu Excel-muotoon artikkelini Datan tallentaminen ohjeiden mukaisesti, niin voit avata sen SPSS-ohjelmaan:

 • Valitse SPSS:n käynnistyksen yhteydessä avautuvasta ikkunasta Open an existing data source ja napsauta OK. Jos olit jo ohittanut kyseisen ikkunan, niin valitse valikosta File-Open-Data.
 • Valitse avaamisen määrittelyikkunassa tiedostomuodoksi Excel.
 • Valitse avattava tiedosto.
 • Napsauta Open-painiketta, jolloin avautuu Opening Excel Data Source -valintaikkuna.
 • Valitse valintaruutu Read variable names
 • Tarkista ja vaihda tarvittaessa Worksheet ja Range -määrittelyt, jotka määrittelevät mistä taulukosta ja miltä solualueelta data löytyy.
 • OK.

Muuttujien mitta-asteikon tarkistaminen

Siirry Variable View -näkymään napsauttamalla vastaavaa välilehteä SPSS-ikkunan alareunassa. Tarkista tarkasteltavien muuttujien mitta-asteikko Measure-sarakkeesta. Jos mitta-asteikko on Nominal tai Ordinal, niin vaihda asteikoksi Scale. Ryhmittelevän muuttujan mitta-asteikon täytyy olla Nominal tai Ordinal.

Miksi tarkasteltavien muuttujien mitta-asteikon täytyy olla Scale? Testin taustaoletuksena on, että muuttuja on perimmiltään jatkuvaluonteinen. Esimerkiksi 5-portaisen tyytyväisyys-asteikon arvot eivät sellaisenaan ole jatkuvaluonteisia. Tässä kuitenkin riittää se, että oletetaan tyytyväisyys jatkuvaluonteiseksi muuttujaksi, vaikka sitä mitataankin tarkkuudella 1, 2, 3, 4, 5.

Testin suorittaminen

 • Valitse valikosta Analyze – Nonparametric Tests – Independent Samples. Avautuvan Nonparametric Tests: Two or More Independent Samples -ikkunan yläreunassa on kolme välilehteä: Objective, Fields ja Settings.
 • Valitse Objective-välilehdeltä Automatically compare distributions accross groups.
 • Valitse Fields-välilehdeltä vaihtoehto Use custom field assignments, valitse ryhmittelevä muuttuja Groups: -ruutuun ja tarkasteltavat muuttujat Test Fields: -ruutuun.
 • Napsauta Run-painiketta.

Testin tulkinta

Seuraavassa on testattu data1.xlsx -aineistolle miesten ja naisten tyytyväisyyksien eroja (avatessasi aineistoa SPSS:llä valitse Worksheet-asetukseksi Data). Ryhmittelevänä muuttujana (Groups) on ’Sukupuoli’ ja testattavina muuttujina (Testi Fields) ’Tyytyväisyys johtoon’, ’Tyytyväisyys työtovereihin’ jne. Testin tulosteena saat havainnollisen tulostaulukon.Taulukosta löytyy kullekin muuttujalle testattu nollahypoteesi, testimenetelmän nimi, p-arvo ja testin johtopäätös. Johtopäätöksen kriteerinä SPSS käyttää oletusarvoisesti merkitsevyystasoa 0,05 (nollahypoteesi hylätään, jos p-arvo on alle 0,05). Merkitsevyystason voit halutessasi vaihtaa Settings-välilehden Test Options -kohdasta.

Testattavana on nollahypoteesi: Tarkasteltavan muuttujan jakauma on sama molemmissa ryhmissä. Esimerkiksi muuttujan ”Tyytyväisyys johtoon” tapauksessa miesten ja naisten mielipidejakaumien välillä on merkitsevä ero (kaksisuuntaisen Mann-Whitney U -testin p-arvo=0,003). SPSS tarjoaa lisätietoa jos kaksoisnapsautat tulostaulukkoa. SPSS näyttää jakaumien eron havainnollisena kuviona:

Kuvion alapuolelle SPSS tulostaa taulukon, joka sisältää testiin liittyviä tunnuslukuja. Voit tarvita joitain näistä luvuista, jos organisaatiosi raportointiohje niin vaatii.

Mitä Mann-Whitney U -testillä itse asiassa testataan?

Kirjallisuudessa Mann-Whitney U -testissä testattavat hypoteesit esitetään monin eri tavoin. Usein hypoteesit on muotoiltu siten, että testataan mediaanien yhtäsuuruutta. Tällöin edellytetään, että muuttujien jakaumat ovat likimain samanmuotoiset.

Mann-Whitney U -testi perustuu sijalukuihin. Tarkasteltavan muuttujan arvot laitetaan suuruusjärjestykseen ja niille annetaan suuruusjärjestykseen pohjautuvat sijaluvut. Sijalukujen summa on T=n(n+1)/2. Jos jakaumat ovat samankaltaiset, niin ryhmän sijalukujen summan pitäisi olla (n1/n)×T (ryhmän kokoa n1 vastaava osuus sijalukujen summasta T). P-arvo kertoo todennäköisyyden sille, että ryhmän sijalukujen summa poikkeaa otoksessa havaitun verran tai enemmän odotetusta, jos oletetaan nollahypoteesin pitävän paikkansa. Mitä pienempi p-arvo sitä enemmän vaihtoehtoinen hypoteesi saa tukea.