Avainsana-arkisto: Monivalinta

Monivalinta pivot-kaaviona

Päivitetty 26.11.2015

Olethan opetellut artikkelissa Pivot-kaaviot kuvatut toimet ennen tämän artikkelin lukemista?

Monivalintakysymyksessä tarjotaan useita vaihtoehtoja, joista vastaaja voi valita useammankin kuin yhden. Jokainen monivalinnan vaihtoehto tallennetaan aineistoon omana sarakkeenaan. Jos vaihtoehto on valittu, niin aineistossa on arvo 1, muussa tapauksessa aineistoon voidaan jättää tyhjä kohta.

Seuraavassa käytän esimerkkinä kyselytutkimusaineistoa, jossa on kysytty työntekijän hyödyntämiä etuisuuksia: työterveyshuolto, lomaosake, kuntosali, hieroja. Esimerkkiaineisto ja pivot-kaaviot löytyvät tiedostosta pivotchart2.xlsx.

 • Valitsen yhden ja vain yhden solun aineiston alueelta.
 • Valitsen Insert-välilehdeltä PivotChart. Jos en vaihda Create PivotChart -ikkunan asetuksia, niin pivot-kaaviota varten muodostuu uusi taulukko (Sheet). Uudessa taulukossa ovat paikkavaraukset pivot-taulukolle ja pivot-kaaviolle.
 • Pivot-kaavion rakenteen määrittelen PivotChart Fields -kenttäluettelossa, joka on näkyvillä pivot-kaavion ollessa valittuna.
 • Raahaan työterveyshuolto-muuttujan Values-ruutuun.
 • Raahaan lomaosake-muuttujan Values-ruutuun.
 • Raahaan kuntosali-muuttujan Values-ruutuun.
 • Raahaan hieroja-muuttujan Values-ruutuun.

pivotkaavio7

Tässä vaiheessa lasketut arvot ovat pivot-taulukossa sarakkeittain, koska Excel on sijoittanut Values-palikan Legend (Series)-ruutuun. Pivot-kaaviossa tämä näkyy siten, että jokainen pylväs muodostaa oman arvosarjansa ja näkyy omalla värillään.

 • Raahaan Legend (Series)-ruudun Values-palikan Axis (Categories)-ruutuun.
 • Kirjoitan pivot-taulukkoon monivalinnan vaihtoehtojen nimet nimien Count of työterveyshuolto jne. tilalle. Excel ei kelpuuta muuttujan nimenä esiintyvää työterveyshuolto pivot-taulukon riviotsikoksi, joten lisään nimen perään välilyönnin.

pivotkaavio9

Yleensä monivalinnan pylväät kannattaa järjestää pituusjärjestykseen.

 • Napsautan hiiren oikeaa painiketta jonkin pivot-taulukon lukumäärän päällä ja valitsen Sort – Sort Largest to Smallest.

Pienen viimeistelyn jälkeen pivot-kaavio voisi näyttää seuraavalta.

pivotkaavio10

Jos haluan tarkastella asiaa ryhmittäin esimerkiksi sukupuolen mukaan, niin voin vielä raahata ryhmittelevän muuttujan Legend (Series) -ruutuun.

Mainokset

Kyselylomakkeen kysymykset

Päivitetty 5.3.2015

Valinta

Valintakysymyksessä tarjotaan kaksi tai useampia vaihtoehtoja, joista vastaaja voi valita vain yhden. Vastaajalle täytyy olla selvää, mikä vaihtoehto on hänelle oikea: Valintakysymyksen vaihtoehdot eivät siis saa mennä toistensa kanssa päällekkäin. Valintakysymyksiä käytetään erityisesti taustatietojen, kuten sukupuoli, koulutus, yrityksen toimiala jne., kysymiseen.

Joihinkin asioihin liittyviä valmiita vastausvaihtoehtoja löydät tilastokeskuksen luokituksista http://www.stat.fi/meta/luokitukset/

Jos on odotettavissa, että joillekin vastaajille mikään tarjoituista vaihtoehdoista ei sovi, niin viimeiseksi voit liittää vaihtoehdon ”Muu”, jonka vastaaja saa itse nimetä.

Monivalinta

Monivalintakysymyksessä tarjotaan kaksi tai useampia vaihtoehtoja, joista vastaaja voi valita useampiakin.

Monivalinnan voin ajatella sisältävän yhtä monta kysymystä kuin on vaihtoehtojakin. Kuhunkin kysymykseen voidaan vastata ’kyllä’ valitsemalla kyseinen vaihtoehto. Tarvittaessa voidaan mukaan liittää vaihtoehto ”Muu”, jonka vastaaja saa itse nimetä.

Jos monivalinnassa esiintyviä vaihtoehtoja on mahdollista arvioida asteikolla, niin suosi asteikkoa monivalinnan sijaan. Näin saat vastaajilta enemmän informaatiota.

Esimerkki. Voin kysyä monivalintana, mitkä tekijät vaikuttavat päivittäistavarakaupan valintaan (sijainti, tarjoukset, pysäköintitilat,…). Saan enemmän informaatiota, jos esitän kysymykset väitteinä: ”Valintaani vaikuttaa kaupan sijainti”. Väitteen yhteyteen voin liittää vastausasteikon ”täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei eri eikä samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä”.

Asteikko

Asteikko on yleisimmin 3-7 -portainen, joista 5-portainen on eniten käytetty. Jos portaita on pariton määrä,esimerkiksi 5, niin keskimmäinen vaihtoehtokin on mielipide. Keskimmäinen vaihtoehto ei ole tarkoitettu niille vastaajille, jotka eivät tiedä asiasta tai eivät halua vastata. Tällaisia vastaajia varten voit tarvittaessa lisätä ylimääräisen vaihtoehdon (esimerkiksi ”Ei kokemusta asiasta”).

Asteikon vaihtoehtojen nimet valitaan tilanteen mukaan. Jos kysymyksinä käytetään väittämiä, niin asteikon vaihtoehdot voit nimetä seuraavasti: ’täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei eri eikä samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä’.

Positio

Positio-kysymyksessä annetaan vastakohtapareja ja vastaaja saa valita haluamansa kohdan vastakohtaparien väliltä.

Avoin kysymys

Avointen kysymysten vastausten analysointi on aikaa vievää. Tämän vuoksi kyselylomakkeelle ei kannata laittaa kuin korkeintaan muutama avoin kysymys. Usein yksi avoin kysymys kyselylomakkeen lopussa riittää (esimerkiksi risuja ja ruusuja, kehittämisehdotuksia jne.).

Seuraavaksi

Lue ehdottomasti Muistilista kyselylomakkeen laatijalle.

1 Tilastoaineiston tallentaminen

Päivitetty 12.8.2018

En osaa tai viitsi määritellä tilastoaineistoa täsmällisesti. Keksin kuitenkin helposti esimerkkejä tilastoaineistoista:

 • Data, joka sisältää asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden asiakkaiden vastaukset
 • Data, joka sisältää eri automallien keskeisiä tietoja, kuten teho, kiihtyvyys, polttoaineen kulutus jne.
 • Data, joka sisältää asiakkaiden tekemiin tilauksiin liittyviä tietoja, kuten tilauspäivä, tilattu tuote, hinta jne.
 • Data, joka sisältää pörssiosakkeiden hintoja viimeisen kuukauden ajalta.

Hampurilaisravintolan hinnastoa en pidä tilastoaineistona vaikka se muodollisesti sellaiseksi kelpaisikin. Jos hinnastossa olisi kunkin tuotteen kohdalla hinnan lisäksi myös kalorimäärä, niin voisin kelpuuttaa sen tilastoaineistoksi.

Jos haluan laskea tilastoaineistosta yhteenvetoja tai muulla tavalla analysoida dataa, niin tallennan sen taulukkomuotoon. Taulukkolaskentaohjelma Excel on kuin luotu tähän tarkoitukseen. Muilla ohjelmilla tallennettuja datoja voin avata/tuoda Exceliin vaihtelevalla menestyksellä:

 • Nettikyselyohjelmistot, esimerkiksi Webropol, mahdollistavat datan viennin Excel-muotoon.
 • Tietokantoihin tallennetut taulukot saa yleensä helposti vietyä Excel-muotoon.
 • Tekstimuotoiset .csv (pilkkueroteltu muoto) ja .tsv (sarkaineroteltu muoto) -tiedostot aukeavat Exceliin.
 • Pdf-muotoisen tai kuvakaappauksena otetun datan tuonti Exceliin on hankalampaa.

Jos tallennan datan Exceliin, niin ennen datan tallentamista minun täytyy päättää mitä tietoja sijoitan riveille ja mitä tietoja sarakkeisiin. Muutama esimerkki valaisee asiaa:

 • Jos kyseessä on asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden vastaukset, niin sijoitan kullekin riville yhden vastaajan vastaukset. Kukin sarake sisältää yhden kysymyksen vastaukset.
 • Jos kyseessä on data, joka sisältää eri automallien keskeisiä tietoja, niin sijoitan kullekin riville yhden auton tiedot. Kukin sarake sisältää yhteen ominaisuuteen, esimerkiksi polttoaineen kulutukseen, liittyvät tiedot.
 • Jos kyse on datasta, joka sisältää asiakkaiden tekemiä tilauksia, niin sijoitan kullekin riville yhden tilauksen. Kukin sarake sisältää yhteen tilauksen ominaisuuteen liittyvät tiedot; esimerkiksi tilauspäivät.
 • Jos data sisältää pörssiosakkeiden hintoja viimeisen kuukauden ajalta, niin sijoitan kullekin riville yhden pörssipäivän. Ensimmäiseen sarakkeeseen sijoittaisin päivämäärän. Toiseen sarakkeeseen sijoittaisin ensimmäisen, esimerkiksi Fortumin, osakkeen hinnat jne.

Tilastoaineiston rivejä kutsutaan tilastoyksiköiksi. Myös nimityksiä havaintoyksikkö ja tutkimusyksikkö käytetään. Tilastoaineiston sarakkeita kutsutaan muuttujiksi. Muuttujan arvo on tilastoyksikköön liittyvä ominaisuus, joka vaihtelee tilastoyksiköstä toiseen. Hampurilaisravintolaan palatakseni, hampurilasiravintolan hinnastossa tuotteen hinta on muuttuja, jonka arvo vaihtelee tuotteesta toiseen.

Tilastoaineisto voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

Tilastoaineisto

Ensimmäisen rivin otsikoista ei kannata ottaa turhaa stressiä. Riittää kunhan minä aineiston käyttäjänä tunnistan muuttujat otsikoiden perusteella. Pidän otsikot lyhyinä, jotta aineiston käsittely on sujuvaa.

Ensimmäisenä muuttujana (nro) on juokseva numerointi. Tämä ei ole pakollinen, mutta yleensä hyödyllinen. Jos esimerkiksi järjestän datan, niin juoksevan numeroinnin perusteella voin aina palauttaa alkuperäisen järjestyksen. Jos numeroin kyselytutkimuksen vastauslomakkeet juoksevan numeron mukaisesti, niin voin myöhemmin tarkistaa epäilyttävän näköisen tiedon alkuperäiseltä vastauslomakkeelta.

Kategorisia muuttujia

Sukupuolet (sukup) olen tallentanut numeroina (1=mies, 2=nainen). Näin datan tallentaminen on nopeampaa. Perhesuhteet (perhe) olen tallentanut sukupuolten tapaan numeroina (1=perheetön, 2=perheellinen). Myös koulutuksen kohdalla olen käyttänyt numeroita (1=peruskoulu, 2=toinen aste, 3=korkeakoulu, 4=ylempi korkeakoulu).

Määrällisiä muuttujia

Määrälliset muuttujat (ikä, palveluvuodet, palkka) olen tallentanut sellaisenaan.

Mielipideasteikollisia muuttujia

Tyytyväisyys johtoon (johto) ja tyytyväisyys työtovereihin (työtov) on mitattu viisiportaisella mielipideasteikolla (1=erittäin tyytymätön, 2=tyytymätön, 3=ei tyytymätön eikä tyytyväinen, 4=tyytyväinen, 5=erittäin tyytyväinen). Mielipideasteikot tallennan aina numeroina, jotta voin myöhemmin laskea keskiarvot ja keskihajonnat.

Jos unohdan millä numerolla olen mitäkin merkinnyt, niin tilastoaineistoni muuttuu arvottomaksi. Kirjaan siis aineiston tallentamisessa käyttämieni numeroarvojen merkitykset jonnekin, josta voin tarkistaa ne myöhemmin.

Puuttuva tieto

Jos tieto puuttuu, niin jätän taulukkoon tyhjän solun. Muualta tuoduissa tilastoaineistoissa puuttuvien tietojen tilalla voi olla joitain merkintöjä. Excelin Home (Aloitus) -välilehden Find&Select – Replace (Etsi ja valitse – Korvaa) -toiminnolla nämä ovat helposti korvattavissa tyhjillä solulla.

Monivalinta

Valintakysymyksessä vastaaja voi valita yhden useasta vaihtoehdosta. Monivalinnassa vastaaja voi valita useampiakin tarjotuista vaihtoehdoista. Ole tarkkana, koska valintakysymyksiäkin näkee usein kutsuttavan virheellisesti monivalinnaksi.

Monivalinta koostuu itse asiassa useasta kysymyksestä. Jokainen vaihtoehto on oma kysymyksensä. Tämän huomioin datan tallentamisessa siten, että varaan taulukosta oman sarakkeen jokaista monivalinnan vaihtoehtoa varten.

Seuraavassa työntekijältä on kysytty onko hän käyttänyt työnantajan tarjoamaa työterveyshuoltoa, lomaosaketta, kuntosalia tai hierojaa. Muuttujat ovat sarakkeissa M (työterv), N (lomaosa), O (kuntosa) ja P (hieroja). Ensimmäiset kaksi vastaajaa eivät ole käyttäneen yhtäkään kyseisistä etuisuuksista, kolme seuraavaa vastaajaa ovat käyttäneet työterveyshuoltoa ja viimeisin näkyvillä oleva vastaaja on käyttänyt sekä työterveyshuoltoa että lomaosaketta.

Monivalinta

Avoin vastaus

Avoimet vastaukset (vastaajan kirjoittama teksti) jätän yleensä tallentamatta tilastoaineistoon. Jos kuitenkin vastauksia selattuani pystyn ryhmittelelmään (luokittelemaan) avoimet vastaukset käyttökelpoisella tavalla, niin saatan antaa ryhmille numerot ja tallentaa ne muuttujan arvoiksi.

Seuraavaksi

Voit halutessasi tutustua esimerkkidataan data1.xlsx

Excelin Table (Taulukko) -toimintoa en missään tapauksessa jätä hyödyntämättä. Voit lukea lisää artikkelista 2 Excel Table (Taulukko).